ත්‍රස්තවාදය වැලැක්වීමේ පනත සංශෝධනය කිරීම සඳහා 2022 ජනවාරි ඉරිදිපත් වූ කැබිනට් පත්‍රිකාව සහ කෙටුම්පත

ත්‍රස්තවාදය වැලැක්වීමේ පනත සංශෝධනය කිරීම සඳහා 2022 ජනවාරි ඉරිදිපත් වූ කැබිනට් පත්‍රිකාව සහ කෙටුම්පත

Cabinet-01

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *