කල් ඉකුත් වූ කඳුළු ගෑස් පැහැදිලි කිරීමට පොලිස්පතිට දින 10ක කාලයක්

කල් ඉකුත් වූ කඳුළු ගෑස් පැහැදිලි කිරීමට පොලිස්පතිට දින 10ක කාලයක්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *