2021 අවසන් මාස 06ට කෑගල්ලේ උද්ඝෝෂණ 05කට පොලිසිය උසාවි ගිහින් හතරකට තහනම් නියෝග දීම උසාවිය ප්‍රතික්ෂේප කරලා

2021 අවසන් මාස 06ට කෑගල්ලේ උද්ඝෝෂණ 05කට පොලිසිය උසාවි ගිහින් හතරකට තහනම් නියෝග දීම උසාවිය ප්‍රතික්ෂේප කරලා

combinepdf-1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *