තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිය තහවුරු වූ නඩු තීන්දුවක් (විමල් ප්‍රනාන්දු එ. ගුවන් විදුලි සංස්ථාව)

තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිය තහවුරු වූ නඩු තීන්දුවක් (විමල් ප්‍රනාන්දු එ. ගුවන් විදුලි සංස්ථාව)

007-SLLR-SLLR-1996-1-FERNANDO-V.-THE-SRI-LANKA-BROADCASTING-CORPORATION-AND-OTHERS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *