තොරතුරු අයිතිය තහවුරු වූ තවත් නඩු තීන්දුවක් (සීමාසහිත පරිසර පදනම එ. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය)

තොරතුරු අයිතිය තහවුරු වූ තවත් නඩු තීන්දුවක් (සීමාසහිත පරිසර පදනම එ. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය)

016-SLLR-SLLR-2009-V-1-ENVIRONMENTAL-FOUNDATION-LIMITED-vs-URBAN-DEVELOPMENT-AUTHORITY-OF-SRI-LAN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *