ත්‍රස්තවාදය වැලැක්වීමේ පනත සංශෝධනය කිරීම සඳහා 2022 ජනවාරි ඉරිදිපත් වූ කැබිනට් පත්‍රිකාවට අදාල තවත් තොරතුරු

ත්‍රස්තවාදය වැලැක්වීමේ පනත සංශෝධනය කිරීම සඳහා 2022 ජනවාරි ඉරිදිපත් වූ කැබිනට් පත්‍රිකාවට අදාල තවත් තොරතුරු

Information-002

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *