කඳුළු ගෑස්වල නිවැරදි තොරතුරු දෙන්න පොලිසිය පොරොන්දු වෙයි

කඳුළු ගෑස්වල නිවැරදි තොරතුරු දෙන්න පොලිසිය පොරොන්දු වෙයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *