අරගලයට පරණ කඳුළු ගෑස් ගැසූ බව පොලිසිය පිළිගනී

අරගලයට පරණ කඳුළු ගෑස් ගැසූ බව පොලිසිය පිළිගනී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *