විරෝධතාකරුවන්ට පරණ කඳුළුගෑස් එල්ල කිරීම සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍යවේදී තරිඳු ජයවර්ධනගෙන් තවත් හෙළිදරව්වක්..

විරෝධතාකරුවන්ට පරණ කඳුළුගෑස් එල්ල කිරීම සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍යවේදී තරිඳු ජයවර්ධනගෙන් තවත් හෙළිදරව්වක්..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *