යූරියා පොහොර හදන්න ශඛ්‍යතා අධ්‍යයනයට වෙන් කළ රුපියල් මිලියන 38.2ට මොකද වුණේ?

යූරියා පොහොර හදන්න ශඛ්‍යතා අධ්‍යයනයට වෙන් කළ රුපියල් මිලියන 38.2ට මොකද වුණේ?

3.-Received-information

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *