කඳුළු ගෑස් මිලදී ගැනීමට ගියපු වියදමත් පොලීසිය සඟවලා.. -තරිඳු ජයවර්ධන

කඳුළු ගෑස් මිලදී ගැනීමට ගියපු වියදමත් පොලීසිය සඟවලා.. -තරිඳු ජයවර්ධන

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *