කඳුළු ගෑස් ගැන පොලිසිය දිගටම තොරතුරු වසන් කරයි; කොමිසම පොලිසියට අනතුරු අඟවයි.

කඳුළු ගෑස් ගැන පොලිසිය දිගටම තොරතුරු වසන් කරයි; කොමිසම පොලිසියට අනතුරු අඟවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *