උද්ඝෝෂණවලදී භාවිතා කරන කඳුළු ගෑස් කැනිස්ටර්වල කල් ඉකුත්වන දිනයන් නිවැරදි තොරතුරු ලබා දීමට පොලිසිය අපොහොසත් වුවහොත් පොලිස්පතිවරයාට දැනුම් දෙන ලෙස RTI කොමිසම අනතුරු අඟවයි.

උද්ඝෝෂණවලදී භාවිතා කරන කඳුළු ගෑස් කැනිස්ටර්වල කල් ඉකුත්වන දිනයන් නිවැරදි තොරතුරු ලබා දීමට පොලිසිය අපොහොසත් වුවහොත් පොලිස්පතිවරයාට දැනුම් දෙන ලෙස RTI කොමිසම අනතුරු අඟවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *