අයදුම්පත්‍ර

තොරතුරු ඉල්ලුම්පත්‍රය

සිංහල

RTI_01_information_application-1

නම් කළ නිලධාරියාට යවන අභියාචනය

තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ කොමිසමට යවන අභියාචනය