2021 අවසන් මාස හයේ ගාල්ලේ උද්ඝෝෂණවලට එරෙහිව පොලිසිය උසාවි ගියාද?

2021 අවසන් මාස හයේ ගාල්ලේ උද්ඝෝෂණවලට එරෙහිව පොලිසිය උසාවි ගියාද?

2.-Received-information

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *