කල් ඉකුත් වූ කඳුළු ගෑස් ගැන තොරතුරු පොලිසිය තවදුරටත් සඟවයි – කොමිසමෙන් පොලිසියට අවවාද

කල් ඉකුත් වූ කඳුළු ගෑස් ගැන තොරතුරු පොලිසිය තවදුරටත් සඟවයි – කොමිසමෙන් පොලිසියට අවවාද

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *